نغمه صبحگاهی

نغمه ای می خواندم

در سحرگاهان

حال من خوش

می ناب حاضر

ماه خواب آلود

ستاره در آغوش

مرغ آمین خوش

می خواند لب بام

عشق هم بود

هر دم ، هر جا

که نظر کردم

هر جا که آن مهوش سیم اندام

و سیمین روی می کند پرواز

در دنیا ، در رویا

#سید_مهدار_بنی_هاشمی

20بهمن1400