دانشجوی بازرگانی، علاقه مند به دنیای بورس و تجزیه تحلیل مالی اقتصادی :)