تاریکی مطلق

Secret Garden - Just the Two of us
Secret Garden - Just the Two of us


گاهی هیچ چیز مشخص نیست در تاریکیِ مطلق گم شده ای، احساس خفگی داری و به سختی نفس میکشی، دلت میخواهد رها باشی هر چقدر تلاش میکنی باز هم در آن تاریکی لعنتی غرقی
نمیدانی آیندت چیست و چه میخواهی، میترسی. کم می آوری.. آسیب میبینی!
اما میدانی باید امید داشته باشی، درست مثل آن دانه ی مدفون شده در خاک که تا قبل از رسیدن به روشنایی نور خورشید دست از تلاش برنمیدارد...

جهان پر از معجزست. ما باید امید داشته باشیم. لبخند بزن دوستِ من :)

Just the Two of us


نوشته های خرداد من به ترتیب بازدید:

https://virgool.io/@mahdidrv/%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%86-hupdb70sflft
https://virgool.io/@mahdidrv/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-sivobivjjjzv
https://virgool.io/@mahdidrv/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-pxfdcegjgtqv
https://virgool.io/@mahdidrv/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%90-%D8%B4%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-vdr8katsb960
https://virgool.io/@mahdidrv/be-different-lfj4nlhtubia