اینجا میخایم ی چیزایی بنویسیم که واستون عبرت شه که یه وقت دوباره کاری نشه البته نمیخام که نصیحت شه