آدما، از پشت پنجره

آدما، از پشت پنجره
ساعتهاي زيادي، پشت پنجره ميشينم و آدما رو تماشا مي كنم ... آدمايي كه ت...