اين كتاب را بخوانيد

با همه قيافه جدي كه به خود مي دهندهيچ كار دنيا را به جد نمي گيرند مگر در سه مورد خاص: يكي شكم يكي كيسه،يكي تنبان.وقتي پاي اين سه چيز در ميان ايد يوسف را به كلافي و خدا را به خرمايى مي فروشند .براي حل و فصل معضلات و مشكلات دنيا به سه طريقه معتقدند كه عبارت است از "سرهم بندي"سياست عاليه "ماست مالي"و روش مرضيه "ساخت و پاخت"........ كتاب خلقيات ماايرانيان اثر محمدعلي جمالزاده ١٣٤٥.و چقدر اين كتاب با حال و احوال اكنون ما منطبق است ، به راستي ايرانيان تغيير چنداني نكرده اند ....، اين كتاب را بخوانيد.