دکترای مدیریت بازرگانی بین‌المللی؛ مدیر عامل یک شرکت خصوصی