ایرانی ها

از بین آنهایی که برای تحصیل دکترا به آمریکا میروند، هیچ ملتی به اندازه ایرانیها ماندگار نمیشوند! وچقدر غم انگیز است نبود نخبه ها ...چرا این همه مهاجرت؟ چرا نخبگان و سرمایه هایمان می روند؟