بحران آب و طشت حمام

بیاییم از امروز هر وقت به حمام می رویم، طشت را هم با خود همراه کنیم. مسئولان فرهنگی و شهرداری ها! بیایید عکس طشت را انقدر در رسانه ها و بیلبوردها پخش کنیم که همه شهروندان بفهمند بحران آب هست و نیم ساعت زیر دوش باز نروند. ما کمبود آب نداشتیم اما کمبود فرهنگ داشتیم! این کمبود فرهنگ مصرف باعث شد امروز کمبود آب پیدا کنیم! هر ایرانی یک طشت!