فال بد نزنیم و بدبین نباشیم.

زبان، گفتار و اندیشۀ ما بسیار مؤثر است. فال بد نزنیم و بدبین نباشیم. تمرین کنیم! می‌دانم سخت است، ولی شدنی است! تمرین کنیم که فال بد نزنیم و خوشبین باشیم. هر جا اتفاقی را مشاهده می‌کنیم و یا حرفی را می‌شنویم، اول از همه فکر خوب کنیم و گمان نیکو ببریم.

مثبت اندیشی
مثبت اندیشی