محاسبه خمس در اقتصاد پر استرس ما !!!

یکی از سوالات مهم من اینه که تو این وضع اقتصاد جامعه که یک صبح بلند می شوی و می بینی ارزش پولت نصف شده خمس دادن چرا تغییر نمی کنه؟ تو جامعه ای که اقتصادش اسلامی نیست و تقلید از نظام های غربی و لیبرال هست، چرا احکام مربوط به خمس عوض نمی شه؟ سر سال باید یک پنجم مال اضافه را بدهیم و اگر در بانک هم باشه تفاوتی نداره! باید یک پنجم رو بدهی. واقعا این سوال هست برای من که چرا احکام خمس عوض نمی شه تو این اقتصاد ما...واقعا چرا؟

محاسبه خمس
محاسبه خمس