چند نکته قابل استفاده برای رفع خجالتی بودن

یک فهرست از همه ویژگیهای خوب خودتان تهیه كنید . این كار به شما كمك می كند تا با عوامل تضعیف كننده مبارزه كنید.از قبل برنامه ریزی كنید. اگر قرار است وارد جمعی شوید، درباره نكته های قابل بحث فكر كنید، حتی متن گفتگو ها را بنویسید و آنها را مرور كنید با این کار ، بیشتر احساس می كنید كه می توانید از عهده حضور در آن موقعیت اجتماعی برآيید.سعی كنید پاسخ دیگران را بدهید و نگاهتان با دیگران برخورد كند. لبخند بزنید و احوال پرسی كنید. افراد خجالتی اغلب اشتباهاً متكبر و مغرور تلقی می شوند، زیرا احساس ناراحتی آنها سبب می شود، خود را از دیگران دور كنند. اگر خود را وادار كنید تا به دیگران پاسخ دهید، آنها هم به شما پاسخ می دهند و عكس العمل مثبتی را كه شما برای غلبه بر ترستان نیاز دارید، به شما خواهند داد.

خجالتی بودن
خجالتی بودن

اگر از حرف زدن در اجتماع می ترسید، خود را آموزش دهید یا در كلاسهای عمومی شركت كنید؛ هرگز به فرزندتان نگویید: "خجالتی". اگر فرزند خجالتی دارید، هرگز در حضورش به كسی نگویید كه خجالتی است. این كار اصلاً كمكی نمی كند.دارو درمانی كنید: اگر نكات بالا به شما كمكی نمی كند با نظر روانپزشک از داروهای مناسب استفاده کنید.درمان كنید. اگر خجالت، واقعاً شما را آزار می دهد، روان درمانی كنید زیرا یافتن علت احساس بی اهمیتی شما و منشاء آن به درمان این حالت كمك فراوانی می كند.