مشاوره کسب و کار، برگزار کننده ی دوره های هوش هیجانی، مدیریت، فروش و مذاکره حرفه ای، زبان بدن، خودفروشی و هوش خیابانی، مدیریت استراتژیک، دیجیتال مارکتینگ، اصول بازرگانی در کسب و کار || www.ayabs.com