لبخند خدا روی زمین هستم.عاشق خودمم و این عشق رو به انسانها هدیه میکنم..