نسخه بندی با معنا (Semantic Versioning) در NPM

نسخه بندی با معنا (Semantic Versioning) در NPM
زمانی که از NPM استفاده می‌کنید بهتر است نحوی نسخه بندی پکیج هایش و هم...