چه فونتی رزومه را تقویت می‌کند؟

فونتی انتخاب کنید که خواندن آن راحت باشد
فونتی انتخاب کنید که خواندن آن راحت باشد


از فونت پاکیزه، ساده و خوانا استفاده کنید، طوری که فعالیت مغز برای تشخیص و درک کلمه کمینه باشد. فونت‌ ثقیل رزومه را به میدان جنگ کلمات و چشمان خسته کارشناس منابع انسانی تبدیل می‌کند. فونت مناسب باعث تمرکز بر ارائه ناب محتوا می‌شود.

  • فونت رزومه باید رسمی باشد چون مخاطب بزرگسال و محتوا جدی است. از قالب‌بندی‌های فانتزی و کودکانه استفاده نکنید.
  • حداکثر از دو نوع فونت استفاده کنید.
  • برای تأکید زیر کلمات خط نکشید؛ خواندن سخت‌تر می‌شود. از حالت ایتالیک و بولد استفاده کنید.
  • فونت‌های رنگ روشن به کار نبرید؛ خواندن را دشوار می‌کند. از رنگ‌ها برای تأکید بر عبارت‌ها استفاده کنید، اما به صورت محدود. تعدد رنگ تمرکز مخاطب را مختل می‌کند.