سه ساله به صورت فریلنس در زمینه دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا کار میکنم