معرفی Dagger 2، استفاده از تزریق وابستگی در آندروید: قسمت 1

این لایبرری بسیار گسترده است، بنابراین ما توضیحات آن را به دو قسمت تق...