آیا رمز پویا امنیت کاربران بانک‌های ایرانی را حفظ خواهد کرد؟

آیا رمز پویا امنیت کاربران بانک‌های ایرانی را حفظ خواهد کرد؟
با فراگیر شدن صفحات فیشینگ اطلاعات بانکی و حجم شکایات مردمی به دلیل سر...