عضله پیروزی!

برای عضله سازی باید هر روز تمرین کنی و برای پیروزی باید خط پایان باید داشته باشی.

برای عضله سازی پیروزی باید هر روز تمرین پیروزی کنی ، دستاوردهای روزانه ات را بررسی کنی

و برای روز بعد برنامه ریزی داشته باشی ، اینقدر تمرین کنی تا پیروزی بهت سلام کنه