آموزش نصب WireShark بر روی دبیان و ابونتو

نصب وایرشارک بر روی Ubuntu و Debian
نصب وایرشارک بر روی Ubuntu و Debian

برای نصب نرم افزار WireShark در توزیع های Debian و Ubuntu ابتدا ترمینال را باز کنید و دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید :

 sudo apt-get install wireshark
sudo dpkg-reconfigure wireshark-common

در این مرحله گذینه ی Yes را انتخاب کنید :

سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید :

sudo adduser $USER wireshark
sudo apt-get install libcap2-bin wireshark
sudo chgrp $USER /usr/bin/dumpcap
sudo chmod 750 /usr/bin/dumpcap
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin+eip /usr/bin/dumpcap

و در نهایت یکبار Logout و Login کنید

پایان :)