از هزاران درخواست در روز به هزاران درخواست در ثانیه

از هزاران درخواست در روز به هزاران درخواست در ثانیه
کافه بازار از همان ابتدا ۳۵ میلیون کاربر نداشت و برای رسیدن به این عدد...