دکتر برو دکتر !

دکتر برو دکتر !
اول از آقای مهران مدیری تشکر کنم که خیلی خوب بعضی پزشک ها رو با سریال...