یه جایی مثل توییتر،خلوت تر بدون محدودیت کاراکتر


سه چهار ماهی میشه که به طور کامل از اینستا به توییتر هجرت کردم واقعا دیگه داشت شورش در می اومد..!

یه سری آدما فقط پست تولد میزاشتن یه سری دیگه هم پستا و حرفای تکراری ... و راستش فقط مزخرفات بود که دنبال می کردم. با اومدن به توییتر حرفای ناب تر و تازه تر و واقعی تر از آدما می شنوم. اینجا هم که تازه آشنا شدم و خوشم اومد : یه جایی مثل توییتر،خلوت تر بدون محدودیت کاراکتر.