میلاد تجری_دانشجوی کارشناسی دانشکده شهید شمسی پور.کامپیوتر نرم افزار.miladtajare