مافیا.

مافیا.
این ‍پست هیچ ربطی به وضعیت سیاسی یا اقتصادی یا زندگیو معیشت مملکتو مرد...