سرزمین عشق

در سرزمین عشق زندگی با معناست

زندگی با حضرت عشق پرمعناست

حضرت عشق با اخلاق هم معناست

بی اخلاق بر هر چیز بی معناست:)

----------------------

اینجا همیشه اینقدر خلوته یا برای من خلوته ؟؟=

\\\\\نوش\تن عنوان برای عکس (اختیاری)
\\\\\نوش\تن عنوان برای عکس (اختیاری)