استفاده از دیتا بایندینگ در ریسایکلرویو (اندروید)

استفاده از دیتا بایندینگ در ریسایکلرویو (اندروید)
ریسایکلرویو مثل هلو‌