یه برنامه نویس front-end ، مشتاق کارآفرینی و دوست دار دیجیتال مارکتینگ