پول الکترونیکی چیست؟


پول الکترونیکی موجودیتی است که از سال ۱۹۹۷ در اتحادیه اروپا مورد شناسایی قرار گرفته است و دارای مشخصه‌هایی است که توسط آن میتوان اینگونه پول‌ها را مورد بازشناسی قرار داد.

پول الکترونیکی زمانی مور ارزش قرار می‌گیرد که مشخصه‌های زیر را دارا باشد:

۱- به صورت الکترونیکی ذخیره شده باشد ( چه در قالب سخت افزار و چه در قالب نرم افزار)

۲- جهت انتقال وجه و پرداخت صادر شده باشد.

۳- توسط فرد و شخصی به غیر از صادر کننده آن مورد پذیرش قرار گیرد.

از اینرو برای آنکه بتوان پول‌های الکترونیکی را از لحاظ قانونی نیز مورد حمایت‌های دقیق و موثر قرارداد استانداردهایی نیز باید در این زمینه اعمال گردد از جمله این استانداردها عبارتند از:

۱- صادرکنندگان پول الکترونیکی باید تحت نظام حسابرسی دقیق قرار بگیرند.

۲- صدور مجوزهای لازم در خصوص مسائل امنیتی و حفاظت فنی و شفافیت در اطلاعات و ارائه آمار می‌بایست در دستور کار قرار بگیرد.

۳- صادر کنندگان پول الکترونیکی باید تضمین نمایند که در صورت تقاضای دارنده پول الکترونیکی این پول را با پول رایج بانک مرکزی مبادله نمایند.

۴- صادر کنندگان پول الکترونیکی باید تمام قوانین لازم در خصوص حفظ حریم خصوصی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی را در خصوص پول الکترونیکی نیز به اجرا در آورند.