یک حقوق‌خوان، معلم و نویسنده پست‌های کوتاه و بلند


حفظ حقوق مردم در گرو قرائت و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی میسر است

حفظ حقوق مردم در گرو قرائت و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی میسر است
یکی از گذاره های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریا...