زن در هزارۀ سوم

زنان هنوز مظلوم هستند و دنیا با فریب، لباسی را به تنشان کرده که احساس کنند عزیزند! زن هنوز اسیر فساد اخلاقی در جامعه است و به نام هنر، همه چیزش را از او گرفته‌اند. زن را از پوشیدگی و حجاب در هزارۀ سوم ترساندند و یا زده کردند که به او پیشرفت دهند، اما خیلی‌ها فریب خوردند و...!

نقش زن در جامعه امروزی
نقش زن در جامعه امروزی