گزارشی از ((نمود و واقعیت)) نوشته برتراند راسل، بخش ۲

در بخش ۱ آخر سر به دو سوال برخورد کردیم.

برای پاسخ به این دو سوال ابتدا ساختار کلمه ای جدیدی را معرفی می کنیم.

اطلاعات حواس(sense-data):ادراکاتی که در لحظه توسط حواسمان درک میکنیم مانند رنگ،صدا،بو،سختی و نرمی و ...

میز یک شی فیزیکیه.تمام اشیا فیزیکی ماده نامیده میشن.دو سوال آخر بخش ۱ به صورت کلی به فرم زیر در می آیند:

  1. آیا ماده ای وجود دارد؟
  2. اگر وجود دارد،ذات و طبیعت آن چیست؟

راسل در ادامه به نظرات فیلسوفان مختلف در رابطه با وجود یا عدم وجود ماده میپردازد که بنده خیلی روی آن ها تمرکز نمیکنم. اما نکته داستان این بود که آرا و نظرات متفاوت است و یک دنیا فاصله دارد.

پیام آخر راسل در این مقاله بیان این جمله بود:

Thus what we directly see and feel is merely 'appearance', which we believe to be a sign of some 'reality' behind.

در نتیجه چیزی که ما مستقیما میبینیم و احساس می کنیم نمود و ظاهری است و نشانه ای است از چیزی در پشت پرده که واقعیت است.پس اگر اینطور است آیا ما انسان ها که با حواسمان ظواهر و نمود را مشاهده و درک میکنیم و از واقعیت پشت پرده غافلیم چیزی را میدانیم؟؟؟واقعیتی را میدانیم؟؟

The one thing we know about it is that it is not what it seems:)

چیزی که در این باره میدانیم این هست که آن طور که به نظر میرسد نیست...

Among these surprising possibilities, doubt suggests that perhaps there is no table at all.  Philosophy, if it cannot answer so many questions as we could wish, has at least the  power of asking questions which increase the interest of the world, and show the  strangeness and wonder lying just below the surface even in the commonest things of  daily life.
Among these surprising possibilities, doubt suggests that perhaps there is no table at all. Philosophy, if it cannot answer so many questions as we could wish, has at least the power of asking questions which increase the interest of the world, and show the strangeness and wonder lying just below the surface even in the commonest things of daily life.