مشخصه های اصلی یک تراکنش ( ACID )

مشخصه های اصلی یک تراکنش ( ACID )
تا حالا به این مساله فکر کردید که وقتی در مورد یک تراکنش صحبت می کنیم...