سعی کن بجای اینکه بازیکن شطرنج باشی ، مهره شطرنج باشی