تبدیل سریع PDFهای طولانی یا عکس به متن فارسی

تبدیل سریع PDFهای طولانی یا عکس به متن فارسی
اینجا روشی رو معرفی میکنم که باهاش میتونید متن رو از PDFهای طولانی یا...