تکرار واژگان در ضرب‌المثل‌های فارسی

تکرار واژگان در ضرب‌المثل‌های فارسی
داده‌کاوی و پردازش متن ضرب‌المثل‌های فارسی