کنکور باهات چیکار کرد؟

با تو مرا سوختن اندر عذاب /به که شدن با دگری در بهشت

+کنکور باهات چیکار کرد؟

-هیچی فقط شعر بالا رو که میخونم با خودم میگم« که» به معنای «از »به کار رفته...شدن معنی«رفتن»میده و فعل اسنادی نیست...بهشت جز کلمه های ایهام دار محسوب میشه ولی توی شعر بالا ایهام نداره...شاعر داره از وفاداری به معشوقش حرف میزنه و...

+چقد حرف میزنی یه کلام بگو دیوونم کرده:////