زاهدان عصر ما معیار حق و باطل اند....هرچه را منکر شوند این قوم باور میکنم