چند تا شعر جالب :)

جهل مرکب
جهل مرکبآن کس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آن کس که بداند و نداند که بداند
آگاه نمایید که بس خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند


آن کس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند
آن کس که بداند و نداند که بداند
با کوزه آب است ولی تشنه بماند
آن کس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند
آن کس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند
اگر راست میگید این شعر رو بخونید 😉


در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه

مشو غره به امروزت که از فردا نه ایی آگه


اگر نتونستید درست بخونینش اشکالی نداره منم بار اول نتونستم،ام اینقدر سعی کردم که الان از حفظم 😎

حالا دوباره سعی کنید.

چند تا راهنمایی همین اول بکنم:معنی کَه میشه کاه(شنیدین که میگن از کاه،کوه ساخته) ، معنی کُه میشه کوه ، گه هم میشه گاهی و غره هم به معنی غرور هست.

دیگه با این راهنمایی هم باید بتونید بخونیدش هم معنیش کنید.


در این درگَه کِه گه گه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه

مشو غره به امروزت که از فردا نه ایی آگه


اگر خوشتون امد بگین باز بزارم .

و در آخر امیدوارم حالتون خوبُ عالی و فرداتون بهتر از امروز باشه 💖