لیگ جهانی موسیقی - سفیر ایران - رقابت، انگیزه و برندینگ در موسیقی با لیگ جهانی موسیقی. لیگ جهانی موسیقی یک شبکه اجتماعی برای خانواده موسیقی . آنلاین رقابت کنید، جایزه ببرید و به گروه ها بپیوندید