خواستنت

مأوا مقدم
مأوا مقدمخواستنت عجیب حالم را خوش کرده

هر شب روحم از کابوس‌های سیاه کوچ میکند و به رویای سپیدِ با تو بودن پناه میبرد✨

تو خوش‌یمن ترین خوابِ بیداریِ منی🕊🤍


👤مأوا مقدم