فیلم خوری یا شوآف!! مسئله این است.

این روزها که درگیرکنکور شده ام،کمتر مینویسم و میخوانم ولی بیشتر می بینم.

هزاران ژانر سریال و فیلم از هرگوشه ی جهان دیدم تا قدری عطشِ ذهن ناآرامم سیرشود ولی ای دریغ !

راستش را بخواهید با تمام روحیه ی جمع دوستم،این روزها حوصله ی فضاهای مجازی پراز آدم را ندارم،به گوشه ای می خزم که کمترکسی باشد (به خصوص این آشنایان ذره بین به دست!)

ولی تعویق کنکور مرا به اینستاگرام پرت کرد!فضایی فیک و پراز خاکستری های رنگی نما.

در این بین که اکتیو کردنم مصادف شد با اولین اپیزود فصل آخر گیم او ترونز(ما چون صمیمی هستیم بهش گات میگیم:د) پدر استوری را درآورند این ملتِ شوعاف کن !!

از تیتراژ فیلم گرفتند ولی نفهمیدند چه تغییراتی در تیتراژ سریالِ دلبرم بوده! و اوج واکنشهایشان به آمدنِ سریال محبوبم "آخ جون صحنه دارد گویان بودنِ جماعت با لودگی ست!"

اینستا!این اپلیکیشن پراز باگ (!) حال مرحله جدید شوعاف آن هم دیدن فیلم را فعال کرده است..

اما در این بین بنده همان چندروز توانستم دوام بیاورم و گروهی 3نفره از دوستانی زدم که در حسرت گیم جان دادیم و در خلوتمان ذوق میکنیم از تک تک دیالوگها!تئوری می دهیم و در حسرت قسمت دوم مانده ایم!

ای رفیق !

فیلم خوری سبک زندگی ست !

اینکه هزارباره زندگی کنی...

هزارباره بمیری!

در هرگوشه ای از جهان زندگی کنی!

آخ اگر این کنکور تمام شود!آخ ! برایتان از مردن و زنده شدنم بعد از هراپیزود خواهم گفت:))