لیسانسه ی آیتی،(درحال ارتقا به سطح ارشد)غرق در دنیای خودساخته اش از فیلم و کتاب.معتاد به نوشتن !