محقق در جستجوی علم و بالا بردن اطلاعات عمومی خود و دیگران و دارای مربیگری های بین المللی بدنسازی و...