راز رسیدن به یک زندگی بهتر

جنبش مبارزه با زندگی کلیشه ای، شهری و اتوپایلوت!
جنبش مبارزه با زندگی کلیشه ای، شهری و اتوپایلوت!

برای رسیدن به یک زندگی بهتر؛ ;کلیشه های معمول را بِشِکَنید!

Break the usual patterns to achieve a more well-rounded life.

منبع: آخرین خط از آخرین اسلاید درس مدیریت منابع انسانی!