مشکل، طرز فکر شماست!(تهدید یا فرصت؟)

مشکل، طرز فکر شماست!(تهدید یا فرصت؟)
در مصاحبه ای که با چند ده نفر از فعالین کسب و کارها در ماه های گذشته د...