یادگیری ماشین: خواندن دستخط بدون یادگیری عمیق

یادگیری ماشین: خواندن دستخط بدون یادگیری عمیق
از داده‌های واقعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده می‌کنیم تا در ۴...