رنگ سازمانی چیست (قسمت اول - معرفی)

زمانی که قرار است آجر اولیه یک کسب و کار گذاشته شود، احتیاج به تهیه یکسری پیش نیاز می باشد. از مهمترین این پیش نیازها موارد بصری است.مثل لوگو ، ست اوراق اداری و ... که از همه مهمتر رنگی است که بصورت منسجم در این طراحی ها استفاده می شود.پس از انتخاب رنگ ها برای لوگو در کلیه امور تبلیغات این رنگ ها باید تکرار شود و هویت و روحیه سازمانی منسجمی به طراحی ها بدهد. مثل ست اوراق اداری ، بروشور ، کاتالوگ و هرگونه ادوات چاپی و یا غیر چاپی.

پس از مطالعه روانشناسی رنگ ها و آشنایی با شخصیت هرکدام از رنگ ها با علم بر اینکه هر رنگ چه حسی را به مخاطب القا می کند و دقیقا مقصود شما برای رساندن پیام و یا خدمات شماست.


رنگ سازمانی چه کاربردی دارد ؟

بنابر هویت سازمان یا شرکت و یا محصولی که به مخاطب خود ارایه می دهید، رنگ سازمانی باید طوری انتخاب شود که همان ویژگی های مد نظر شما را به مخاطب القا کند.به عنوان مثال دسته بندی رنگ ها به رنگ های سرد و گرم و یا شخصیت رنگ ها که هر کدام دارای چه ویژگی هایی است موضوعی فوق العاده مهم و پس از آن استفاده ی همان رنگ های سازمانی انتخاب شده در تمام ادوات تبلیغات شما موضوعی فوق العاده مهم تر است که با استفاده از رنگ سازمانی خود هویت و روحیه ای منسجم به کل تبلیغات خود بدهید، بصورتی که هنگامی که مخاطب لوگوی شما را میبیند چیزی جز رنگ سازمان شما و خدمات شما در ذهنش تداعی نشود.