آیا ترک عادت موجب مرض است؟

آیا ترک عادت موجب مرض است؟
یک بار برای همیشه جواب این سوال را بخوانید